Video interview with Koretoshi Maruyama sensei

Click here for the video interview with Koretoshi Maruyama sensei during the seminar in Bologna in 2012.